fbpx
КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН КОУЧИНГ
Квалификационен курс за професията треньор (coach) със системен NLP
Цели на тригодишния треньорски курс за системен НЛП
Най-обобщено коучингът може да се определи като „партньорство с клиенти, което чрез творчески процес стимулира размисъл, вдъхновявайки да увеличат личния и професионалния си потенциал *“
* Интернационална Коуч Федерация (International Coach Federation)
 

Базиран на тази дефиниция, Коучингът може да се разглежда като дейност за личностно развитие, стимулирана от Коуч (обучаващия) към Клиента (обучавания), насочена към развиване на индивидуален потенциал.

 • Мениджърски и корпоративен Коучинг: За изпълнителните или управленските фигури на фирмите. В подкрепа на развитието, лидерството и/или за постигането на целите на компанията.
 • Бизнес Коучинг: За професионалисти / предприемачи, с цел да улеснят постигането на техните професионални цели.
 • Кариерен Коучинг: За всички, които желаят да развият своя професионален растеж по стратегически начин.
 • Спортен Коучинг: За спортисти и/или спортни отбори с цел подобряване на представянето.
 • Коучинг за живота: За хората и техните семейни отношения, за да изградят още по-удовлетворяващ живот.
Предпоставки
Желаещите да получат званието „системен треньор по НЛП“, трябва да са присъствали и да са преминали курсове за сертифициране на практикуващи и магистърски практики, равни на първите две години включени в тригодишния курс чрез изпитни тестове.
 
Учебните дейности по курса включват многобройни опитни дейности и упражнения за активиране на самосъзнанието, които могат да генерират силно въздействащи индивидуални или групови състояния на емоционално ниво. Следователно регистрацията не се препоръчва за тези, които не са силно мотивирани и желаещи да работят върху себе си, както и за хора, страдащи от психологически разстройства или с психиатрични патологии.
 
За регистрация в курса се изисква интервю за прием.
 
Формативен план
Курсът на обучение се състои от 950 часа и е разделен както следва:
 
 • NLP Practitioner сертификация – общо 128 часа
 • NLP Master Practitioner сертификация – общо 128 часа
 • Трета година на коучинг – 184 часа (23 дни)
 • Личностно изучаване – 256 часа
 • Стаж – 256 часа (Предлагаме възможност за провеждане на стажа в рамките на съществуващите курсове за обучение, чрез дейности за подпомагане на курса)
 • Личностно израстване – извършва се от треньор, акредитиран от търговски асоциации – 30 часа (не е включен в регистрационната такса)
 • Заключителна теза, Коучинг проект – 20 страници
Съдържание на курса: (по учебни години)
 
1-ва ГОДИНА – НЕВРОЛИНГВИСТИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ (Practitioner Certification) 
Английският термин Practitioner означава “практикуващ”, “потребител”. Това име е дадено на основния курс по НЛП, тъй като въпреки че това е път, който е отворен за всички и следователно – лесен за достъп, той представлява важна цел: да се използват техниките за промяна, за да се постигнат ефективни резултати, както в личния живот, така и в в професионалния. 
В рамките на програмата има модели, полезни за комуникация, управление на емоции и разработване на цели.
По време на периода на обучение участникът може да научи техниките и да ги тества. Всеки бива следен и напътстван през целия процес от обучени асистенти. Всеки участник получава от началото на курса пълна информация за: теория на темите, примери, подробности за всички упражнения проведени в класната стая. Курсът е структуриран в сто тридесет и пет учебни часа. Съдържанието е одобрено и сертифицирано от NLPU на Робърт Дилтс (най-високата референция, присъстваща в контекста на NLP днес).
 
2-ра ГОДИНА – РАЗШИРЕНО НЕВРОЛИНГВИСТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ (Master Practitioner Certification) 
NLP Master е усъвършенствана програма, в която техниките усвоени в базовото ниво, се задълбочават и вие вървите към истински личен растеж. Master нивото се отнася до значението на английската дума „Mastery“, чиято основна дефиниция е високо умение и познания по предмета. Следователно това ниво предполага задълбочени познания за науката към ежедневно приложение – истинска философия на живота. Придобиващите сертификат за това ниво са подобрили живота си, усвоявайки гъвкавост в своето поведение, освобождавайки се от ограничаващи убеждения и способността да постигат целите си. “NLP Master” притежава умения, които използват съзнателните и несъзнателни процеси на ума, с уважение към другите и околната среда. Курсът е структуриран в сто тридесет и два учебни часа. Съдържанието е одобрено и сертифицирано от NLPU на Робърт Дилтс (най-високата референция, присъстваща в контекста на NLP днес).
 
3-та ГОДИНА – ПРОГРАМА ЗА КОУЧИНГ СПЕЦИАЛИСТ
През третата година от курса НЛП техниките и пътят на личностно израстване се сливат в динамиката на професията. Учителите, идващи от специализирани области, се редуват в програма, която интегрира придобитите учения и ги консолидира в път на осъзнаване, като се използват и различни методологии (личностни умения, матрица за ефективно обучение, анализ на процесите на вземане на решения, PDCA, модел от седем стъпки , ABC триъгълник на Йохан Галтунг, хвалебствен, защитен, оперативен модел)
 

Особено внимание се обръща на ролята на треньора пред неговия клиент, а именно управлението на професионални взаимоотношения и необходимото отношение. По време на курса се обсъждат типични случаи и всеки обучаем се учи и опитва силите си как да реагира в лицето на множество ситуации, както в отношенията един към един, така и в отношенията с групи. В този процес всеки участник започва проектирането на окончателната си дипломна работа, истински коучинг проект, насочен към отделен клиент или група.

В допълнение, участникът ще получи различни оперативни материали (клиентски карти, договор за професионален коучинг, когнитивни въпросници), необходими за конкретна работа с клиенти по изключително професионален начин и с дълбока техническа информираност. за да започнете да работите професионално на пазара веднага.

 Класификационни теми на учебния проект:
 • Възприемане и отражение
 • Ценности и етика
 • Комуникация и сътрудничество
 • Връзки и роли
 • Пол и разнообразие
 • Дизайн
 • Процес и консултации
 • Теории и техники за коучинг
 • Маркетинг и администрация
 • Професионална етика
СТАЖ
За да играете ролята на треньор, опитът и обучението на работното място са много важни. Поради тази причина се предвижда стаж с продължителност 256 часа, контролиран от старши треньор, който може да бъде проведен както по време на тригодишния курс, така и впоследствие.
 
Придобити знания и използване на придобитата квалификация
Завършилите ще са научили методологии и стратегии за ефективно управление на процеса на Коучинг според холистичния модел на Systemic NLP. По време на курса те се обучават в развитието и придобиването на комуникативно-релационни умения и стратегии. Те ще знаят как да използват техниките на невро-лингвистичното програмиране по екологичен начин като полезни инструменти за личния и професионален растеж на своите клиенти. 


Коучинг знанията и уменията, за отделни лица или групи, могат да се използват в различни работни среди:
 • Мениджърски и корпоративен Коучинг
 • Бизнес Коучинг
 • Кариерен Коучинг
 • Спортен Коучинг
 • Коучинг за живота
Придобиването на сертификат за професионална акредитация в Системен НЛП Коучинг (Systemic NLP Coaching) удостоверява уменията на професията.
 

Треньорът може да работи на свободна практика, в рамките на консултантска компания или нает към дадена компания. 

 
Участници
Нашето училище има минимален брой от 10 и максимум 25 души за всяка сесия на курса.
 
Първа година (Practitioner Certification) 
Втора година (Master Practitioner Certification) 
Трета година (Coaching)
 
възможност за разсрочено плащане чрез директни споразумения с училищетоК

Fill in the form and ask for a free lesson now!

Scroll to Top
НЛП Еволюция България